Avís legal i política de privacitat

1. Presentació i dret d'informació

SOM NATURALS (de Víctor Cugat Garriga) (en endavant, "SOM NATURALS") amb domicili social al C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona, telèfon: +34 676 441 767 i correu electrònic: somnaturals@somnaturals.com, i proveïda del CIF W-38859399, garanteix complir amb la normativa de protecció de dades personals i adoptar tots els mecanismes i procediments de seguretat necessaris per assegurar la protecció de les dades dels usuaris, informant-lode que és la responsable del seu tractament.

SOM NATURALS declara que les seves dades personals es conserven de forma segura i es tracten amb la màxima cura en conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD") i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant , "LOPD"), i la seva normativa de desenvolupament.

2. Processament de les dades personals, finalitat del tractament.

La present política de privacitat regula l'accés i l'ús del servei d'aquest lloc web (en endavant, el "Lloc Web"), titularitat de SOM NATURALS.

SOM NATURALS declara que les dades personals requerides als Usuaris seran les estrictament necessàries. Se li informarà si és el cas de l'obligatorietat de facilitar determinades dades, com ara el nom i cognoms, l'adreça de correu electrònic, el telèfon, entre altres dades personals, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació.

Aquestes dades seran aquelles que vostè faciliti al lloc web titularitat de SOM NATURALS mitjançant el formulari de compra.

Tots els camps del formulari de compra seran d'obligada cumplimentació (llevat que s'indiqui el contrari), de tal manera que l'omissió d'algun d'ells comportarà la impossibilitat de que puguem atendre la tramitació de la seva comanda.

SOM NATURALS l'informa que les dades proporcionades a través d'aquest lloc web es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, en un fitxer automatitzat de dades del que és responsable SOM NATURALS, en compliment amb el que disposa el RGPD i la LOPD.

Vostè autoritza i atorga el seu consentiment exprés a SOM NATURALS per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats següents:

SOM NATURALS l'informa que no es cediran les seves dades personals a tercers, excepte en les següents condicions:

És important destacar que les dades bancàries facilitades per realitzar la compra són captats i gestionats directament per l'empresa PAYPAL (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.) i no quedaran enregistrades a cap fitxer de SOM NATURALS. PAYPAL garanteix la total confidencialitat de l'operació gràcies a les més avançades tecnologies d'encriptació (pot consultar tota la seva política de privacitat aquí).

3. Acceptació de la política de privacitat de SOM NATURALS.

L'Usuari accepta expressament la present Política de Privacitat i atorga el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals facilitades. No obstant això, l'Usuari podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, mitjançant notificació a l'adreça de correu electrònic somnaturals@somnaturals.com o mitjançant una carta dirigida a l'adreça detallada a la introducció d'aquesta política de privacitat (C / Santa Anna 37, 08002 , Barcelona).

4. Drets d'Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició (Drets ARCO).

SOM NATURALS li fa saber que juntament al seu dret a ser informat de la forma en què ho està sent en aquesta política de privacitat, vostè té els següents drets:

Per a l'exercici de qualsevol d'aquests drets vostè pot dirigir-se per escrit a SOM NATURALS (C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona), o mitjançant una notificació a l'adreça de correu electrònic somnaturals@somnaturals.com.

5. Veracitat i qualitat de les dades facilitades pels usuaris.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són exactes i veraces. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se SOM NATURALS el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

6. Mesures de seguretat adoptades per SOM NATURALS.

SOM NATURALS no guarda una relació de paraules claus o passwords dels clients. Si el client perd aquesta informació, haurà de crear un nou Usuari.

SOM NATURALS ha adoptat les mesures seguretat corresponents per a protegir les dades facilitades de manera voluntària pels usuaris del web de SOM NATURALS, d'acord amb l'estat actual de la tecnologia, instaurant els mitjans tècnics i organitzatius al nostre abast per evitar la pèrdua, la modificació, l'ús inadequat o l'accés no autoritzat a la base de dades, tot això en compliment del que disposa la LOPD i en el RLOPD.

7. Modificacions o canvis.

SOM NATURALS es reserva el dret de revisar la seva Política de Privacitat en el moment que ho consideri oportú, en aquest cas s’anunciaran els canvis en aquesta mateixa pàgina. No obstant això, li preguem que comprovi de forma regular aquesta secció per tal de poder llegir la versió més recent de la política de privacitat de SOM NATURALS.

Aquesta política va ser modificada per última vegada el 24 de maig de 2018.

8. Consentiment informat.

Vostè accepta expressament la present Política de Privacitat i atorga el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les dades de caràcter personal facilitades per a les finalitats descrites anteriorment. No obstant això, vostè podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, mitjançant notificació a l'adreça de correu electrònic somnaturals@somnaturals.com o mitjançant una carta dirigida a l'adreça detallada a la introducció d'aquesta política de privacitat (C / Santa Anna 37, 08002, Barcelona).

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta tienda jamás compartirá los datos con terceras partes. Nunca proporcionará datos a terceros. Aunque quieran pagar por ello.

1. Presentación y derecho de información.

SOM NATURALS (de Víctor Cugat Garriga) (en adelante, “SOM NATURALS”) con domicilio social en C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona, teléfono: +34 676 441 767 y correo electrónico: somnaturals@somnaturals.com, y provista del CIF W-38859399, garantiza cumplir con la normativa de protección de datos personales y adoptar todos los mecanismos y procedimientos de seguridad necesarios para asegurar la protección de los datos de los Usuarios, informándole que es el responsable de su tratamiento.

SOM NATURALS declara que sus datos personales se conservan de forma segura y se tratan con el máximo cuidado en conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD") y con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD"), y su normativa de desarrollo.

2. Procesamiento de los datos personales, finalidad del tratamiento.

La presente política de privacidad regula el acceso y el uso del servicio de este sitio web (en adelante, el "Sitio Web"), titularidad de SOM NATURALS.

SOM NATURALS declara que los datos personales requeridos a los Usuarios serán los estrictamente necesarios. Se le informará en su caso de la obligatoriedad de facilitar determinados datos, tales como el nombre y apellidos, la dirección de email, el teléfono, entre otros datos personales, sin los cuales no sería posible llevar a cabo la prestación.

Tales datos serán aquellos que usted facilite en el sitio web titularidad de SOM NATURALS a través del formulario de compra.

Todos los campos del formulario de compra serán de obligada cumplimentación (salvo que se indique lo contrario), de tal modo que la omisión de alguno de ellos comportará la imposibilidad de que podamos atender la tramitación de su pedido.

SOM NATURALS le informa que los datos proporcionados a través del presente Sitio Web se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, en un fichero automatizado de datos del que es responsable SOM NATURALS, en cumplimiento con lo dispuesto en el RGPD y en la LOPD.

Usted autoriza y otorga su consentimiento expreso a SOM NATURALS para el tratamiento de sus datos personales para los siguientes fines:

 • · Permitir la prestación del servicio solicitado: tramitar la compra y el envío de los productos seleccionados por usted en nuestra tienda online.

 • · Identificarle en el caso del registro como Usuario.

 • · Gestionar correctamente el servicio contratado pudiendo resolver cualquier tipo de cuestión o incidencia relacionada con los servicios contratados y responder de forma ágil, fiable y rápida a todas las consultas, inquietudes o sugerencias que desee plantear.

 • · Cesión de sus datos a Organismos o Autoridades Competentes, en el caso de que sean requeridos para el cumplimiento de obligaciones legalmente exigidas.

 • SOM NATURALS le informa que no se cederán sus datos personales a terceros, salvo en las siguientes condiciones:

 • · Para la correcta prestación del servicio. En este caso sus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que presten servicios a SOM NATURALS, tales como servicios de alojamiento de contenido web (en este caso 10DENCEHISPAHARD, S.L. - CDMON -), servicio de pasarela de pago (en este caso PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. - PAYPAL -) y de envío de paquetería (en este caso Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A - CORREOS -). Cada uno de estos proveedores garantizan en sus correspondientes políticas de privacidad que tratarán sus datos de conformidad a la legislación vigente.

 • · Por obligación legal. Sus datos personales también podrán ser cedidos a las Autoridades Competentes en los casos en los que exista dicha obligación.

 • Es importante destacar que los datos bancarios facilitados para realizar la compra son captados y gestionados directamente por la empresa PAYPAL (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ) y no quedarán almacenados en ningún fichero de SOM NATURALS. PAYPAL garantiza la total confidencialidad de la operación gracias a las más avanzadas tecnologías de encriptación (puede consultar toda su política de privacidad aquí).

  3. Aceptación de la política de privacidad de SOM NATURALS.

  El Usuario acepta expresamente la presente Política de Privacidad y otorga su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos personales facilitados. No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento en cualquier momento, mediante notificación en la dirección de correo electrónico somnaturals@somnaturals.com o mediante una carta dirigida a la dirección detallada en la introducción de esta Política de Privacidad (C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona).

  4. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO).

  SOM NATURALS le hace saber de que junto al derecho a ser informado de la forma en la que lo está siendo en esta política de privacidad, usted tiene los siguientes derechos:

 • · Derecho de acceso para conocer que datos suyos están siendo tratados, con qué finalidades, el origen de los mismos y si los comunicamos o hemos comunicado a terceros.

 • · Derecho de rectificación y modificación de sus datos cuando los mismos estén incompletos o sean inexactos.

 • · Derecho de supresión de sus datos si ha desaparecido el fin para el que los facilitó, el tratamiento no es lícito, o revoca su consentimiento y demás supuestos previstos en la ley.

 • · Derecho de oposición para evitar que tratemos sus datos con determinadas finalidades, o solicitar que dejemos de hacerlo aunque sólo es posible en los casos que establece la ley.

 • · Derecho a solicitar la limitación del tratamiento mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de los mismos, o entiende que el tratamiento es ilícito y se opone a la supresión de los datos, o SOM NATURALS ya no necesita los datos pero usted los necesite para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, o se ha opuesto al tratamiento de los mismos para la satisfacción de un interés legítimo mientras se verifica la existencia del citado interés y su prevalencia sobre los suyos.

 • · Derecho a la portabilidad para recibir sus datos en un formato electrónico estructurado y de uso habitual y poder transmitirlos a otro responsable.

 • · Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas con el fin de que no tomemos una decisión sobre usted basada solo en el tratamiento de sus datos que produzca efectos jurídicos en su persona o le afecte de forma similar.

 • Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos usted puede dirigirse por escrito a SOM NATURALS (C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona), o mediante notificación en la dirección de correo electrónico somnaturals@somnaturals.com.

  5. Veracidad y calidad de los datos facilitados por los usuarios.

  El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son exactos y veraces. El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándoseSOM NATURALS el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

  6. Medidas de seguridad adoptadas por SOM NATURALS.

  SOM NATURALS no guarda una relación de palabras claves o passwords de los clientes. Si el cliente pierde esta información, tendrá que crear un nuevo Usuario.

  SOM NATURALS ha adoptado las medidas seguridad correspondientes para proteger los datos facilitados de manera voluntaria por los usuarios de la web de SOM NATURALS, de acuerdo con el estado actual de la tecnología, instaurando los medios técnicos y organizativos a nuestro alcance para evitar la pérdida, la modificación, el uso inadecuado o el acceso no autorizado a la base de datos, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en la LOPD y en el RLOPD.

  7. Modificaciones o cambios.

  SOM NATURALS se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en el momento que lo considere oportuno, en cuyo caso se anunciaran los cambios en esta misma página. No obstante, le rogamos que compruebe de forma regular esta sección para poder leer la versión más reciente de la política de privacidad de SOM NATURALS.

  Esta política fue modificada por última vez el 24 de mayo de 2018.

  8. Consentimiento informado.

  Usted acepta expresamente la presente Política de Privacidad y otorga su consentimiento expreso e inequívoco al tratamiento de los datos de carácter personal facilitados para los fines descritos anteriormente. No obstante, usted podrá revocar el consentimiento en cualquier momento, mediante notificación en la dirección de correo electrónico somnaturals@somnaturals.com o mediante carta dirigida a la dirección detallada en la introducción de esta Política de Privacidad (C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona).

  LEGAL NOTICE AND PRIVACY POLICY

  Esta tienda jamás compartirá los datos con terceras partes. Nunca proporcionará datos a terceros. Aunque quieran pagar por ello.

  1. Presentación y derecho de información.

  SOM NATURALS (de Víctor Cugat Garriga) (en adelante, “SOM NATURALS”) con domicilio social en C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona, teléfono: +34 676 441 767 y correo electrónico: somnaturals@somnaturals.com, y provista del CIF W-38859399, garantiza cumplir con la normativa de protección de datos personales y adoptar todos los mecanismos y procedimientos de seguridad necesarios para asegurar la protección de los datos de los Usuarios, informándole que es el responsable de su tratamiento.

  SOM NATURALS declara que sus datos personales se conservan de forma segura y se tratan con el máximo cuidado en conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD") y con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD"), y su normativa de desarrollo.

  2. Procesamiento de los datos personales, finalidad del tratamiento.

  La presente política de privacidad regula el acceso y el uso del servicio de este sitio web (en adelante, el "Sitio Web"), titularidad de SOM NATURALS.

  SOM NATURALS declara que los datos personales requeridos a los Usuarios serán los estrictamente necesarios. Se le informará en su caso de la obligatoriedad de facilitar determinados datos, tales como el nombre y apellidos, la dirección de email, el teléfono, entre otros datos personales, sin los cuales no sería posible llevar a cabo la prestación.

  Tales datos serán aquellos que usted facilite en el sitio web titularidad de SOM NATURALS a través del formulario de compra.

  Todos los campos del formulario de compra serán de obligada cumplimentación (salvo que se indique lo contrario), de tal modo que la omisión de alguno de ellos comportará la imposibilidad de que podamos atender la tramitación de su pedido.

  SOM NATURALS le informa que los datos proporcionados a través del presente Sitio Web se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, en un fichero automatizado de datos del que es responsable SOM NATURALS, en cumplimiento con lo dispuesto en el RGPD y en la LOPD.

  Usted autoriza y otorga su consentimiento expreso a SOM NATURALS para el tratamiento de sus datos personales para los siguientes fines:

 • · Permitir la prestación del servicio solicitado: tramitar la compra y el envío de los productos seleccionados por usted en nuestra tienda online.

 • · Identificarle en el caso del registro como Usuario.

 • · Gestionar correctamente el servicio contratado pudiendo resolver cualquier tipo de cuestión o incidencia relacionada con los servicios contratados y responder de forma ágil, fiable y rápida a todas las consultas, inquietudes o sugerencias que desee plantear.

 • · Cesión de sus datos a Organismos o Autoridades Competentes, en el caso de que sean requeridos para el cumplimiento de obligaciones legalmente exigidas.

 • SOM NATURALS le informa que no se cederán sus datos personales a terceros, salvo en las siguientes condiciones:

 • · Para la correcta prestación del servicio. En este caso sus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que presten servicios a SOM NATURALS, tales como servicios de alojamiento de contenido web (en este caso 10DENCEHISPAHARD, S.L. - CDMON -), servicio de pasarela de pago (en este caso PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. - PAYPAL -) y de envío de paquetería (en este caso Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A - CORREOS -). Cada uno de estos proveedores garantizan en sus correspondientes políticas de privacidad que tratarán sus datos de conformidad a la legislación vigente.

 • · Por obligación legal. Sus datos personales también podrán ser cedidos a las Autoridades Competentes en los casos en los que exista dicha obligación.

 • Es importante destacar que los datos bancarios facilitados para realizar la compra son captados y gestionados directamente por la empresa PAYPAL (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ) y no quedarán almacenados en ningún fichero de SOM NATURALS. PAYPAL garantiza la total confidencialidad de la operación gracias a las más avanzadas tecnologías de encriptación (puede consultar toda su política de privacidad aquí).

  3. Aceptación de la política de privacidad de SOM NATURALS.

  El Usuario acepta expresamente la presente Política de Privacidad y otorga su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos personales facilitados. No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento en cualquier momento, mediante notificación en la dirección de correo electrónico somnaturals@somnaturals.com o mediante una carta dirigida a la dirección detallada en la introducción de esta Política de Privacidad (C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona).

  4. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO).

  SOM NATURALS le hace saber de que junto al derecho a ser informado de la forma en la que lo está siendo en esta política de privacidad, usted tiene los siguientes derechos:

 • · Derecho de acceso para conocer que datos suyos están siendo tratados, con qué finalidades, el origen de los mismos y si los comunicamos o hemos comunicado a terceros.

 • · Derecho de rectificación y modificación de sus datos cuando los mismos estén incompletos o sean inexactos.

 • · Derecho de supresión de sus datos si ha desaparecido el fin para el que los facilitó, el tratamiento no es lícito, o revoca su consentimiento y demás supuestos previstos en la ley.

 • · Derecho de oposición para evitar que tratemos sus datos con determinadas finalidades, o solicitar que dejemos de hacerlo aunque sólo es posible en los casos que establece la ley.

 • · Derecho a solicitar la limitación del tratamiento mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de los mismos, o entiende que el tratamiento es ilícito y se opone a la supresión de los datos, o SOM NATURALS ya no necesita los datos pero usted los necesite para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, o se ha opuesto al tratamiento de los mismos para la satisfacción de un interés legítimo mientras se verifica la existencia del citado interés y su prevalencia sobre los suyos.

 • · Derecho a la portabilidad para recibir sus datos en un formato electrónico estructurado y de uso habitual y poder transmitirlos a otro responsable.

 • · Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas con el fin de que no tomemos una decisión sobre usted basada solo en el tratamiento de sus datos que produzca efectos jurídicos en su persona o le afecte de forma similar.

 • Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos usted puede dirigirse por escrito a SOM NATURALS (C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona), o mediante notificación en la dirección de correo electrónico somnaturals@somnaturals.com.

  5. Veracidad y calidad de los datos facilitados por los usuarios.

  El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son exactos y veraces. El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándoseSOM NATURALS el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

  6. Medidas de seguridad adoptadas por SOM NATURALS.

  SOM NATURALS no guarda una relación de palabras claves o passwords de los clientes. Si el cliente pierde esta información, tendrá que crear un nuevo Usuario.

  SOM NATURALS ha adoptado las medidas seguridad correspondientes para proteger los datos facilitados de manera voluntaria por los usuarios de la web de SOM NATURALS, de acuerdo con el estado actual de la tecnología, instaurando los medios técnicos y organizativos a nuestro alcance para evitar la pérdida, la modificación, el uso inadecuado o el acceso no autorizado a la base de datos, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en la LOPD y en el RLOPD.

  7. Modificaciones o cambios.

  SOM NATURALS se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en el momento que lo considere oportuno, en cuyo caso se anunciaran los cambios en esta misma página. No obstante, le rogamos que compruebe de forma regular esta sección para poder leer la versión más reciente de la política de privacidad de SOM NATURALS.

  Esta política fue modificada por última vez el 24 de mayo de 2018.

  8. Consentimiento informado.

  Usted acepta expresamente la presente Política de Privacidad y otorga su consentimiento expreso e inequívoco al tratamiento de los datos de carácter personal facilitados para los fines descritos anteriormente. No obstante, usted podrá revocar el consentimiento en cualquier momento, mediante notificación en la dirección de correo electrónico somnaturals@somnaturals.com o mediante carta dirigida a la dirección detallada en la introducción de esta Política de Privacidad (C/ Santa Anna 37, 08002, Barcelona).