CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les comandes de compra electrònica que vostè realitzi mitjançant el nostre formulari de comanda, degudament omplert i enviat a la nostra web, es regiran per aquestes condicions de contractació. El fet de formalitzar una comanda comporta l'acceptació, per part del client, d'aquestes condicions de contractació. Les condicions esmentades, constitueixen l'acord entre les parts i s'apliquen mentre dura la posada en línia dels serveis oferts en la web. L'haver omplert i enviat l'ordre de compra, expressa la seva acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals, sense cap excepció o reserva.

El client serà responsable de la veracitat de les dades personals subministrades per a la tramitació de la seva comanda.

PROCEDIMENT DE COMPRA
Comanda

La sol•licitud d'una comanda es du a terme afegint a la seva cistella de compra els diferents productes escollits, amb la finalitat de realitzar la seva compra a través d'Internet.

Les comandes són servides des de la nostra botiga a l’adreça que ens indiqui al formulari.

Una vegada hagi escollit els productes que desitja comprar, pot visualitzar la seva comanda al carretó de la compra. El client podrà realitzar un seguiment de la seva llista de compra, com també modificar la quantitat d'articles demanats o eliminar els escollits. El client podrà veure, en tot moment, els preus desglossats dels articles i quin serà l'import total de la seva comanda.

Una vegada escollides les despeses d’enviament corresponents, si no ho ha fet anteriorment, haurà de registrar-se seguint les instruccions indicades a la pàgina web. Una vegada omplertes les dades necessàries, podrà passar al procés de pagament.

L'acceptació de la comanda per part del client implica l'acceptació total i sencera dels preus, de la descripció dels productes que estiguin a disposició i de les condicions generals de venda. Som Naturals tramitarà les comandes rebudes únicament en el límit de les existències disponibles. Si no hi ha disponibilitat, s'informarà el client tan aviat com sigui possible.

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà l'indicat en la web. Els preus dels productes que apareixen a les diverses seccions de la web inclouen els impostos, però no les despeses de d’enviament.

El pagament es realitzarà a través de Paypal: creant el seu compte Paypal o introduint les seves dades de targeta de crèdit a través del seu servidor segur SSL (Secure Socket Layer). Les dades bancàries facilitades són captades i gestionades directament per l'empresa Paypal i no quedaran emmagatzemades a cap fitxer de Som Naturals. Paypal garanteix la total confidencialitat de l'operació gràcies a les tecnologies de xifratge més avançades.

La comanda serà abonada abans de la tramesa del producte.

Aleshores, si la compra s'ha realitzat correctament, rebrà dos correus electrònics de confirmació: un de Paypal i un altre de Som Naturals.

Posteriorment se li enviarà un altre correu electrònic indicant la data de sortida de la seva comanda i el codi que li permetrà fer un seguiment del paquet a través de la web de Correos.

ENVIAMENT, GARANTIES, ANUL•LACIONS I DEVOLUCIONS

Els enviaments dels nostres productes es fan a través de correu certificat, de manera que es garanteix la seva recepció mitjançant la signatura del destinatari o d'una persona autoritzada. Si no pogués lliurar-se el paquet, el receptor serà advertit mitjançant un avís que disposa de 15 dies per recollir l'enviament en una oficina de Correos.

Pot realitzar un seguiment del seu paquet a través de la pàgina web de Correos. El codi necessari per fer-ho li serà comunicat en el correu electrònic de confirmació que rebrà un cop s’hagi fet l’enviament.

El client tindrà dret a tornar els productes encarregats en el termini de set dies hàbils des de la recepció de la mercaderia. Les despeses de tramesa i recollida en cas de devolució aniran a càrrec del client. Per poder realitzar aquesta devolució, el producte haurà d'estar en perfectes condicions.

També es podran tornar, dins del mateix període de set dies, els productes defectuosos o en mal estat, sent reposats sense cap càrrec addicional.

No s'acceptaran devolucions de productes fets malbé durant el transport. Si el producte s'observés que està danyat tant en el seu embalatge o en el seu contingut, faci-ho constar preferiblement a l'albarà de lliurament del repartidor, especificant clarament l'anomalia observada. Passades 24 hores des del lliurament per part del transportista i no notificada la ruptura o desperfecte observat no es podrà procedir a la devolució del producte; ja que es donarà per entès que el producte es va rebre en perfecte estat, sense cap ruptura o desperfecte.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los pedidos de compra electrónica realizados por usted mediante nuestro formulario de pedido, debidamente rellenado y enviado a nuestra web, se regirán por estas condiciones de contratación. El hecho de formalizar un pedido conlleva a la aceptación, por parte del cliente, de estas condiciones de contratación. Las condiciones mencionadas, constituyen el acuerdo entre las partes y se aplican mientras dura la puesta en línea de los servicios ofrecidos en la web. El haber rellenado y enviado la orden de compra, expresa su aceptación de todas y cada una de las condiciones generales, sin ninguna excepción o reserva.

El cliente será responsable de la veracidad de los datos personales suministrados para la tramitación de su pedido.

PROCEDIMIENTO DE COMPRA
Pedido

La solicitud de un pedido se lleva a cabo añadiendo a su cesta de compra los diferentes productos escogidos, con la finalidad de realizar su compra a través de Internet.

Los pedidos son servidos desde nuestra tienda a la dirección que nos indique en el formulario.

Una vez haya escogido los productos que desea comprar, puede visualizar su pedido en el carrito de la compra. El cliente podrá realizar un seguimiento de su lista de compra, como también modificar la cantidad de artículos pedidos o eliminar los escogidos. El cliente podrá ver, en todo momento, los precios desglosados de los artículos y cual será el importe total de su pedido.

Una vez escogidos los gastos de envío correspondientes, si no lo ha hecho con anterioridad, tendrá que registrarse siguiendo las instrucciones indicadas en la página web. Una vez rellenados los datos necesarios, podrá pasar al proceso de pago.

La aceptación del pedido por parte del cliente implica la aceptación total y entera de los precios, de la descripción de los productos que estén a disposición y de las condiciones generales de venta. Som Naturals tramitará los pedidos recibidos únicamente en el límite de las existencias disponibles. Si no hay disponibilidad, se informará al cliente tan pronto como sea posible.

Precio y forma de pago

El precio de los productos será el indicado en la web. Los precios de los productos que aparecen en las diversas secciones de la web incluyen los impuestos, pero no los gastos de envío.

El pago se realizará a través de Paypal: creando su cuenta Paypal o introduciendo sus datos de tarjeta de crédito a través de su servidor seguro SSL (Secure Socket Layer). Los datos bancarios facilitados son captados y gestionados directamente por la empresa Paypal y no quedarán almacenados en ningún fichero de Som Naturals. Paypal garantiza la total confidencialidad de la operación gracias a las más avanzadas tecnologías de encriptación.

El pedido será abonado antes del envío del producto.

Entonces, si la compra se ha realizado correctamente, recibirá dos correos electrónicos de confirmación: uno de Paypal y otro de Som Naturals.

Posteriormente se le enviará otro correo electrónico indicando la fecha de salida de su pedido y el código que le permitirá hacer un seguimiento del paquete a través de la web de Correos.

ENVÍO, GARANTÍAS, ANULACIONES Y DEVOLUCIONES

Los envíos de nuestros productos se hacen a través de correo certificado, de manera que se garantiza su recepción mediante la firma del destinatario o de una persona autorizada. Si no pudiera entregarse, se advertirá al receptor mediante un aviso de que dispone de 15 días para recoger el envío en una oficina de Correos.

Puede hacer un seguimiento de su paquete a través de la pàgina web de Correos. El código necesario para hacerlo se le comunicarà en el correo electrónico de confirmación una vez hecho el envío.

El cliente tendrá derecho a devolver los productos encargados en el plazo de siete días hábiles desde la recepción de la mercancía. Los gastos de envío y recogida en el caso de devolución irán a cargo del cliente. Para poder realizar esta devolución, el producto tendrá que estar en perfectas condiciones.

También se podrán devolver, dentro del mismo período de siete días, los productos defectuosos o en mal estado, siendo repuestos sin cargo alguno adicional.

No se aceptarán devoluciones de productos dañados durante el transporte. Si el producto se observara que está dañado tanto en su embalaje o en su contenido, hágalo constar preferiblemente en el albarán de entrega del repartidor, especificando claramente la anomalía observada. Pasadas 24 horas desde la entrega por parte del transportista y no notificada la rotura o desperfecto observado no se podrá proceder a la devolución del producto; ya que se dará por entendido que el producto se recibió en perfecto estado, sin ninguna rotura o desperfecto.

CONDITIONS OF USE

GENERAL SALES CONDITIONS

Electronic purchase orders placed by you by means of our order form, duly completed and sent to our website, will be subject to these contractual terms. By placing an order customers register their acceptance of these contractual terms. The aforementioned terms constitute the agreement between the parties and apply throughout the online provision of the website services. By completing and sending a purchase order you register your acceptance of each and every one of the general terms, subject to no exception or reservation.

Customers are responsible for the accuracy of the personal data provided in order to process their orders.

PURCHASE PROCEDURE
Order

Order requests are made by adding the various items selected to your shopping basket in order to perform an Internet purchase.

Orders are dispatched from our store to the address stated in the form.

Once you have chosen the product you wish to purchase, you may display your order in the shopping basket. Customers may monitor their shopping list and also modify the quantity of articles ordered or delete the items chosen. Customers may at any time view a breakdown of the prices of the articles and the sum total of their order.

Once the corresponding postage costs have been selected, you will, if you have not done so previously, have to register by following the instructions given on the website. Once the necessary details have been completed, you can move on to the payment process.

Acceptance of the order by the customer implies full and complete acceptance of the prices, the description of the products available and the general sales conditions. Som Naturals will process orders received only up to the limit of the available stock. In the event of out-of-stock items, customers will be informed at the earliest possible opportunity.

Price and method of payment

The price of the product is as stated on the website. The product prices featured in the various sections of the website include taxes, but not postage costs.

Payment will be made via PayPal: by creating a PayPal account or entering your credit card details using a Secure Socket Layer (SSL) server. The bank details provided are captured and processed directly by the company PayPal, and will not be stored on any file held by Som Naturals. PayPal guarantees the complete confidentiality of the transaction by means of the most advanced encryption technology.

The order will be charged before the product is shipped.

If the purchase has been successfully processed, you will then receive two confirmation e-mails: one from PayPal, and another from Som Naturals.

You will then be sent a further e-mail indicating the dispatch date of your order and a code allowing you to track the package via the Spanish Post Office website.

SHIPMENT, WARRANTIES, CANCELLATIONS AND RETURNS

Our products are sent by registered mail, with the recipient or an authorised individual signing to confirm receipt. If they cannot be delivered, the addressee will be notified in order to collect the package at a Post Office branch within 15 days.

You can track your package via the Spanish Post Office website. The code required in order to do this will be provided in a confirmation e-mail once dispatch has taken place.

Customers are entitled to return the products ordered within a period of seven working days from receipt of the goods. Shipment and collection costs for returns will be borne by the customer. Returns will only be accepted if the product is in perfect condition.

The same period of seven days applies to the return of defective or sub-standard products, which will be replaced at no additional charge.

Returns of products damaged during transportation will not be accepted. If the packaging or contents of a delivery are noticeably damaged, this should preferably be recorded on the carrier's delivery note, clearly specifying the fault observed. Should no notice have been given of any breakage or defects observed within 24 hours of delivery by the carrier, products may no longer be returned, it being assumed that the product was received in perfect condition, free of any breakages and defects.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los pedidos de compra electrónica realizados por usted mediante nuestro formulario de pedido, debidamente rellenado y enviado a nuestra web, se regirán por estas condiciones de contratación. El hecho de formalizar un pedido conlleva a la aceptación, por parte del cliente, de estas condiciones de contratación. Las condiciones mencionadas, constituyen el acuerdo entre las partes y se aplican mientras dura la puesta en línea de los servicios ofrecidos en la web. El haber rellenado y enviado la orden de compra, expresa su aceptación de todas y cada una de las condiciones generales, sin ninguna excepción o reserva.

El cliente será responsable de la veracidad de los datos personales suministrados para la tramitación de su pedido.

PROCEDIMIENTO DE COMPRA
Pedido

La solicitud de un pedido se lleva a cabo añadiendo a su cesta de compra los diferentes productos escogidos, con la finalidad de realizar su compra a través de Internet.

Los pedidos son servidos desde nuestra tienda a la dirección que nos indique en el formulario.

Una vez haya escogido los productos que desea comprar, puede visualizar su pedido en el carrito de la compra. El cliente podrá realizar un seguimiento de su lista de compra, como también modificar la cantidad de artículos pedidos o eliminar los escogidos. El cliente podrá ver, en todo momento, los precios desglosados de los artículos y cual será el importe total de su pedido.

Una vez escogidos los gastos de envío correspondientes, si no lo ha hecho con anterioridad, tendrá que registrarse siguiendo las instrucciones indicadas en la página web. Una vez rellenados los datos necesarios, podrá pasar al proceso de pago.

La aceptación del pedido por parte del cliente implica la aceptación total y entera de los precios, de la descripción de los productos que estén a disposición y de las condiciones generales de venta. Som Naturals tramitará los pedidos recibidos únicamente en el límite de las existencias disponibles. Si no hay disponibilidad, se informará al cliente tan pronto como sea posible.

Precio y forma de pago

El precio de los productos será el indicado en la web. Los precios de los productos que aparecen en las diversas secciones de la web incluyen los impuestos, pero no los gastos de envío.

El pago se realizará a través de Paypal: creando su cuenta Paypal o introduciendo sus datos de tarjeta de crédito a través de su servidor seguro SSL (Secure Socket Layer). Los datos bancarios facilitados son captados y gestionados directamente por la empresa Paypal y no quedarán almacenados en ningún fichero de Som Naturals. Paypal garantiza la total confidencialidad de la operación gracias a las más avanzadas tecnologías de encriptación.

El pedido será abonado antes del envío del producto.

Entonces, si la compra se ha realizado correctamente, recibirá dos correos electrónicos de confirmación: uno de Paypal y otro de Som Naturals.

Posteriormente se le enviará otro correo electrónico indicando la fecha de salida de su pedido y el código que le permitirá hacer un seguimiento del paquete a través de la web de Correos.

ENVÍO, GARANTÍAS, ANULACIONES Y DEVOLUCIONES

Los envíos de nuestros productos se hacen a través de correo certificado, de manera que se garantiza su recepción mediante la firma del destinatario o de una persona autorizada. Si no pudiera entregarse, se advertirá al receptor mediante un aviso de que dispone de 15 días para recoger el envío en una oficina de Correos.

Puede hacer un seguimiento de su paquete a través de la pàgina web de Correos. El código necesario para hacerlo se le comunicarà en el correo electrónico de confirmación una vez hecho el envío.

El cliente tendrá derecho a devolver los productos encargados en el plazo de siete días hábiles desde la recepción de la mercancía. Los gastos de envío y recogida en el caso de devolución irán a cargo del cliente. Para poder realizar esta devolución, el producto tendrá que estar en perfectas condiciones.

También se podrán devolver, dentro del mismo período de siete días, los productos defectuosos o en mal estado, siendo repuestos sin cargo alguno adicional.

No se aceptarán devoluciones de productos dañados durante el transporte. Si el producto se observara que está dañado tanto en su embalaje o en su contenido, hágalo constar preferiblemente en el albarán de entrega del repartidor, especificando claramente la anomalía observada. Pasadas 24 horas desde la entrega por parte del transportista y no notificada la rotura o desperfecto observado no se podrá proceder a la devolución del producto; ya que se dará por entendido que el producto se recibió en perfecto estado, sin ninguna rotura o desperfecto.