Política de Cookies

Definició de cookies

Les cookies són petits arxius o fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que recullen informació relativa a les preferències de l'usuari, durant la seva visita a una determinat lloc web, amb la finalitat de reconèixer-lo com usuari recurrent, i personalitzar la seva experiència i l'ús per la seva part del lloc. S'utilitzen de forma generalitzada per facilitar la navegació (aconseguir un funcionament més eficient del lloc web) i proporcionar serveis d'una manera personalitzada.

SOM NATURALS utilitza cookies amb la finalitat de millorar l'ús i la finalitat del lloc web i per determinar l'ús que fan els usuaris del lloc web, així com de les eines i serveis que en ell s'ofereixen. D'aquesta manera es podrà millorar la seva experiència en el nostre lloc web. Les cookies no poden causar danys en el seu equip i, per contra, el fet que estiguin activades ens permeten identificar i resoldre possibles errors.

Revocació i eliminació de galetes

L'informem que vostè té la possibilitat de configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el disc dur. En cas de canviar la configuració o eliminar galetes del lloc web pot comportar la impossibilitat de registrar-se en el mateix, usar altres funcions que requereixin el registre de dades o accedir a algunes seccions. Així mateix la deshabilitació de determinades cookies pot afectar el correcte funcionament de determinades seccions del lloc web.

Pot permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Per a més informació sobre aquest apartat, pot consultar els següents enllaços segons el navegador que utilitzi:

 • · Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

 • · Mozilla FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

 • · Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Tipus de cookies utilitzades al lloc web

  Al lloc web de SOM NATUALS s'utilitzen els següents tipus de galetes:

  Llistat de galetes utilitzades al lloc web

  El nostre lloc web utilitza les galetes següents:

  Política de Cookies

  Definición de cookies

  Las cookies son pequeños archivos o ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que recogen información relativa a las preferencias del usuario, durante su visita a una determinado sitio web, con la finalidad de reconocerlo como usuario recurrente, y personalizar su experiencia y el uso por su parte del sitio. Se utilizan de forma generalizada para facilitar la navegación (lograr un funcionamiento más eficiente del sitio web) y proporcionar servicios de una manera personalizada.

  SOM NATURALS utiliza cookies con la finalidad de mejorar el uso y la finalidad del sitio web y para determinar el uso que hacen los usuarios del sitio web, así como de las herramientas y servicios que en él se ofrecen. De esta forma se podrá mejorar su experiencia en nuestro sitio web. Las cookies no pueden causar daños en su equipo y, por el contrario, el hecho que estén activadas nos permiten identificar y resolver posibles errores.

  Revocación y eliminación de cookies

  Le informamos que usted tiene la posibilidad de configurar su navegador para aceptar o rechazar todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en el disco duro. En caso de cambiar la configuración o eliminar cookies del sitio web puede comportar la imposibilidad de registrarse en el mismo, usar otras funciones que requieran el registro de datos o acceder a algunas secciones. Asimismo la deshabilitación de determinadas cookies puede afectar al correcto funcionamiento de determinadas secciones del sitio web.

  Puede permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

  Para más información acerca de este apartado, puede consultar los siguientes enlaces según el navegador que utilice:

  Tipo de cookies utilizadas en el sitio web

  En el sitio web de SOM NATURALS se utilizan los siguientes tipos de cookies:

  Listado de Cookies utilizadas en el sitio web

  Nuestro sitio web utiliza las siguientes cookies:

  Cookies policy

  Definition of cookies

  Cookies are small files or data files that are generated on the user's computer and gather information on user preferences, while visiting a certain website, in order to recognize it as a returning user and personalize your experience and your use of the site. Widely they used to facilitate navigation (achieve more efficient operation of the website) and provide services in a personalized way.

  SOM NATURALS uses cookies in order to improve the use and purpose of the website and to determine how users use the website as well as the tools and services offered on it. In this way you can improve your experience on our website. Cookies can't damage your computer, on the other hand, the fact that are enabled allow us to identify and resolve potential errors.

  Revocation and deleting cookies

  Please note that you have the ability to configure your browser to accept or reject all cookies or to receive an onscreen notice of receipt of each cookie and then decide whether or not their implementation on your hard disk. If you change settings or delete website cookies may make it impossible to register in it, use other features that require data logging or access some sections. Also disabling certain cookies may affect the proper operation of certain sections of the website.

  You can allow, learn, block or delete cookies installed on your computer by configuring your browser options installed on your computer:

  For more information about this section, you can check the following links according to the browser you use:

  Type of cookies used on the website

  On the website of SOM NATURALS the following types of cookies are used:

  List of cookies used on the website

  Our website uses the following cookies: