TERMINIS D’ENTREGA

Estatal (Canàries, Ceuta, Melilla i Andorra inclosos): 7 dies hàbils aproximadament

Europa (Groenlàndia inclosa): 10 dies hàbils aproximadament

Resta de països: 14 dies hàbils aproximadament

Els enviaments dels nostres productes es fan a través de correu certificat, de manera que es garanteix la seva recepció mitjançant la signatura del destinatari o d'una persona autoritzada. Si no pogués lliurar-se el paquet, el receptor serà advertit mitjançant un avís que disposa de 15 dies per recollir l'enviament en una oficina de Correos.

PLAZOS DE ENTREGA

Estatal (Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra incluidos): 7 días hábiles aproximadamente

Europa (Groenlandia inclosa): 10 días hábiles aproximadamente

Resto de paises: 14 días hábiles aproximadamente

Los envíos de nuestros productos se hacen a través de correo certificado, de manera que se garantiza su recepción mediante la firma del destinatario o de una persona autorizada. Si no pudiera entregarse, se advertirá al receptor mediante un aviso de que dispone de 15 días para recoger el envío en una oficina de Correos.

DELIVERY TIMES

Spain (including Canaries, Ceuta, Melilla and Andorra): approximately 7 working days

Europe (including Greenland): approximately 10 working days

Other countries: approximately 14 working days

Our products are sent by registered mail, with the recipient or an authorised individual signing to confirm receipt. If they cannot be delivered, the addressee will be notified in order to collect the package at a Post Office branch within 15 days.